Algemene voorwaarden

 van Industrial Styling met als internet adres www.industrialstyling.com gevestigd te (5144AL) Waalwijk aan de  Eerste Zeine 90b.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.0     Op alle door of namens Industrial Styling gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de door Industrial Styling gehanteerde algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van de afnemer worden in beginsel te allen tijde afgewezen tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien op enig moment een beding in deze algemene voorwaarden mocht worden vernietigd, dan laat die vernietiging de geldigheid van de overige voorwaarden in stand. 

32In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a)              Industrial Styling: de gebruiker(s) van de algemene voorwaarden.

b)              De afnemer: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

c)              De overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en afnemer.

1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, transacties en overeenkomsten van en met Industrial Styling en op alle met Indutrial Styling B.V. aangegane overeenkomsten, alsmede op de uitvoering daarvan in de ruimste zin van het woord.

1.2     Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien dit expliciet wordt aangegeven aanvullende voorwaarden toepasselijkheid zijn op bepaalde diensten en goederen. Mocht er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in eerste instantie de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden tenzij anders is bepaald.

1.3     Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Afwijkingen gelden uitsluitend voor aanbiedingen, leveringen of overeenkomsten waar zij voor gemaakt zijn.

1.4     De algemene voorwaarden die de afnemer hanteert zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk door partijen een uitzondering op deze regel is gemaakt.

1.5     Onder de afnemer wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Industrial Styling een contractuele relatie heeft of gaat krijgen.

1.6     Industrial Styling behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

1.7     Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich dusdanig wijzigen, dat daar door de naleving van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden verlangd, dan dient er een overleg plaats te vinden over een tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

1.8     Indien een of meerdere bepalingen deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige in deze algemene voorwaarden vastgelegde bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen, ter vervanging van de nietig of vernietigde bepalingen, overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien er een onduidelijkheid bestaat inzake de uitleg van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de intentie van deze bepalingen.

1.9     Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de intentie van deze algemene voorwaarden.

1.10   Door gebruik te maken van de websites www.industrialstyling.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de afnemer deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de websites www.indutrialstyling.nl.

1.11 Industrial Styling  B.V. is bevoegd gebruik te maken van externe partijen bij de uitvoering van een overeenkomst met de afnemer.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.0     Alle door Industrial Styling gedane aanbiedingen worden vrijblijvend verricht. Een overeenkomst met Industrial Styling komt eerst tot stand nadat Industrial Styling dit schriftelijk, dan wel per e-mail heeft bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop Industrial Styling een aanvang heeft genomen met het uitvoering geven aan haar verplichtingen.

2.1     Alle aanbiedingen van Industrial Styling geschieden onder de voorwaarden, zolang de voorraad van haar en of haar leveranciers strekt.

2.2     Binnen onze vermeldingen, aanbiedingen, brochures en overige product informatieve materialen aangegeven maten, gewichten en technische gegevens, als ook de daarbij behorende tekeningen en afbeeldingen, gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij Industrial Styling hier een uitdrukkelijke en schriftelijke garantie op heeft afgegeven. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of ontbinding van de overeenkomst.

2.3     Industrial Styling kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel hiervan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3: Conformiteit               

3.0     Binnen de in onze vermeldingen, aanbiedingen, brochures en overige product informatieve materialen aangegeven maten, gewichten en technische gegevens, als ook de daarbij behorende tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij Industrial Styling hier uitdrukkelijke en schriftelijke garantie op heeft afgegeven.

3.1     Hoewel de websites www.industrialstyling.com met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld is Industrial Styling niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door gebruik te maken van de aangeboden informatie.

3.2     Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

3.3           Met name via de webshop www.industrialstyling.com worden veel restpartijen aangeboden en geleverd. Afnemer accepteert dat nabestellen van dezelfde producten in de meeste gevallen niet mogelijk is. 

Artikel 4: Prijzen

4.0     Alle getoonde prijzen zijn vermeld onder voorbehoud van druk en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk en zetfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

4.1     De door Industrial Styling getoonde prijzen zijn in die zin vrijblijvend dat zij gebaseerd zijn op de op dat moment geldende fabrieksprijzen, koersen buitenlandse valuta, invoerrechten, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen en andere dergelijke factoren.

4.2     Indien in één of meer van de voorgenoemde factoren wijzigingen optreden voordat levering heeft plaatsgevonden is Industrial Styling bevoegd overeengekomen prijzen evenredig aan de stijging van één of meer van de genoemde factoren aan te passen.

4.3     Tenzij anders aangegeven worden de prijzen weergegeven in Euro’s per stuk of per m2 en exclusief 21% omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend, transport- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.4     Op sommige afleveringen van en door Industrial Styling geldt een vrachttoeslag. De hoogte van deze toeslag is voor de afnemer inzichtelijk in het bestelproces. Binnenlandse leveringen met een netto goederenwaarde boven € 1.000,00 ex BTW zijn Franco Huis. Voor leveringen op de Waddeneilanden en in het buitenland gelden nader op te geven tarieven.

Artikel 5: Bestellingen

5.0     Bestellingen worden slechts in behandeling genomen nadat de bestelprocedure zoals vermeld op de websites www.industrialstyling.com volledig is doorlopen.

5.1     Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Industrial Styling en haar klanten, dan wel tussen Industrial Styling en derden, voor zover deze betrekking hebben op de door de opdrachtgever bij Industrial Styling geplaatste bestelling, is Industrial Styling nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door en van Industrial Styling

5.2     De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële afnemer geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van de overeenkomst als aan de overige bepalingen in dit artikel is voldaan.

5.3     De potentiële afnemer heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de desbetreffende websites en de desbetreffende data “bestelling” aan Industrial Styling via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Industrial Styling ontvangen.

5.4     De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de afnemer per e-mail is verzonden naar het door de afnemer opgegeven e-mailadres, dan wel vanaf het tijdstip dat Industrial Styling een aanvang heeft genomen met de uitvoering van haar verplichtingen.

5.5     De overeenkomst kan door Industrial Styling herroepen worden of er kunnen speciale voorwaarden aan de bestelling worden verbonden in geval de afnemer niet aan de voorwaarden voldoet of daaraan in het verleden niet heeft voldaan. In dat geval zal Industrial Styling de afnemer dit binnen 8 dagen na ontvangst van de bestelling meedelen.

5.6     Afnemer en Industrial Styling komen expliciet overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 5.3 en 5.4 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Industrial Styling gelden hierbij, voor zoveel de Wet zulks toelaat, als een vermoeden van bewijs.

5.7     Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Industrial Styling en afnemer, dan wel tussen Industrial Styling en derden, voor zover betrekking hebbende op de door afnemer bij Industrial Styling gedane bestelling, is Industrial Styling nimmer aansprakelijk tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door en van Industrial Styling

5.8     De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven tenzij de afnemer daartegen per omgaande schriftelijk heeft geprotesteerd. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Industrial Styling slechts indien deze door Industrial Styling schriftelijk zijn bevestigd.

5.9      Indien de inhoud van de aanbieding en de inhoud van de orderbevestiging niet met elkaar in overeenstemming zijn, geldt de orderbevestiging als het enige partijen bindende document.

5.10   Indien een order door afnemer wordt geannuleerd of gewijzigd zullen er kosten in rekening worden gebracht. Bij een schriftelijke annulering of wijziging behoudt Industrial Styling zich het recht voor om alle daarmee samenhangende kosten in rekening te brengen. Alleen schriftelijk ingediende wijzigingen of annuleringen kunnen geaccepteerd worden. Een nadere totstandkoming van een overeenkomst door een gegeven wijziging in die overeenkomst kan Industrial Styling slechts binden na de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Industrial Styling.

Artikel 6: Vrachttoeslag

6.0     Op sommige afleveringen van en door Industrial Styling geldt een vrachttoeslag. De hoogte van deze toeslag is voor de afnemer inzichtelijk in het bestelproces. Voor leveringen op de Waddeneilanden en in het buiteland gelden nader op te geven tarieven. Hiervoor wordt, indien van toepassing, een afwijkende vrachttoeslag door Industrial Styling ter goedkeuring schriftelijk aan de afnemer aangeboden.

Artikel 7: Risico overgang

7.0     Het risico op tenietgaan of achteruitgang van de door Industrial Styling geleverde goederen gaat over op de afnemer nadat Industrial Styling de goederen op het in de opdrachtbevestiging bepaalde afleveradres heeft afgeleverd/heeft doen afleveren.

Artikel 8: Afnameverplichting

8.0     De afnemer is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze aan het overeengekomen adres worden afgeleverd.

8.1     Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de aflevering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en extra transportkosten verschuldigd zijn.

Artikel 9: Leveringen / Levertijden

9.0     De wijze van transport/verzending wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen door Industrial Styling bepaald. Levering vindt plaats op werkdagen, maandag tot en met vrijdag doorgaans tussen 08:00 uur en 17:00 uur.

9.1     Voorafgaande aan de levering informeert Industrial Styling afnemer over de aflevering.

9.2     Er dient op de overeengekomen dag van aflevering iemand aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen.

9.3     De bestelde goederen worden tot aan de eerste gelijkvloerse deur geleverd, indien en voor zover er sprake is van goede bereikbaarheid van het pand. Indien de bezorger/vervoerder de goederen toch naar binnen brengt is dit voor rekening en risico van afnemer.

9.4     De door Industrial Styling opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering tenzij een bepaalde leveringstermijn is gegarandeerd. Ook dan is een levertijd nimmer een fatale termijn.

9.5     Bij niet tijdige aflevering dient de afnemer Industrial Styling derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wanneer Industrial Styling haar levertijden niet kan nakomen vanwege een omstandigheid die geen oorzaak vindt in enig handelen of nalaten van Industrial Styling, maar het gevolg is van een buitenkomende oorzaak, dan dient dit tussen partijen te gelden als overmacht. De levertijd zal in die omstandigheden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de vertragende omstandigheden.

9.6     Behoudens grove schuld dan wel opzet aan de zijde van Industrial Styling geeft overschrijding van de levertijd aan de afnemer niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de met Industrial Styling gesloten overeenkomst, noch geeft dit de afnemer recht op schadevergoeding.

9.7     Indien ondanks het vorenstaande aflevering niet binnen 4 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft plaatsgevonden hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

9.8     Het is Industrial Styling toegestaan de verkochte zaken in gedeelten af te leveren.

9.9     Op de website www.industrialstyling.com staat de actuele voorraad informatie en laat daarmee zien per geselecteerd product hoe lang de verwachtte levertijd is. Op voorraad intern: 1-2 werkdagen, op voorraad extern 3-9 werkdagen of “neem contact op met ons over de juiste lever tijd”. Genoemde levertijden zijn indicatief en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

9.9     Op de website www.industrialstyling.com bestaat de actuele voorraad veelal uit restpartijen. Dit betekent dat wanneer de voorraad verdwenen is, het in principe niet mogelijk is dezelfde producten na te bestellen. 

9.10  Kosten levering en transport zijn niet inbegrepen in de order, evenals eventuele tolkosten in bijvoorbeeld België, toeslagen buitenland en (Wadden)eilanden.

Artikel 10: Uitsluiting van de aansprakelijkheid

10.1 Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Industrial Styling is Industrial Styling niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, daaronder begrepen aanvullende vergoedingen in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of schade wegens gederfde omzet of winst.

10.2 Industrial Styling is nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de schade welke door haar verzekeraar wordt gedekt.

10.3 Indien de verzekering niet tot uitkering van schadevergoeding overgaat is Industrial Styling in ieder geval nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de waarde van de overeenkomst, althans het factuurbedrag.

Artikel 11: Betaling

11.0  Betaling van het door Industrial Styling gefactureerde bedrag dient voorafgaand aan de levering te geschieden. Van deze betalingsvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen. Zodra Industrial Styling heeft geverifieerd en geconstateerd dat het te betalen bedrag op de bankrekening van Industrial Styling is bijgeschreven zal zij overgaan tot verzending van het product.

11.1  Betaling van het aan Industrial Styling verschuldigde dient plaats te vinden binnen 7 dagen na orderdatum.

11.2  Bij bestellingen via de website kan worden betaald middels Ideal en bankoverschrijving. Industrial Styling kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de websites www.industrialstyling.com.

11.3  In geval van niet tijdige betaling is Industrial Styling bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of levering op te schorten tot het moment waarop de afnemer de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

11.4  Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, strekt een betaling van de afnemer eerst in mindering op de oudst vervallen factuur, met dien verstande dat Industrial Styling steeds gerechtigd is een openstaande factuur naar haar keuze aan te wijzen op welke de factuur de betaling in mindering wordt gebracht.

Artikel 12: Uitsluiting verrekening

12.0  Afnemer is niet bevoegd de openstaande factuurwaarde te verrekenen met enige aan haar toekomende vordering, evenmin is afnemer bevoegd zich aan haar verplichtingen uit de met Industrial Styling gesloten overeenkomst op te schorten.

12.1  Indien afnemer niet tijdig aan haar betalingsverplichting jegens Industrial Styling voldoet, treedt het verzuim rechtstreeks in werking en is afnemer de wettelijke rente verschuldigd over de alsdan openstaande facturen. Bij niet tijdige betaling is afnemer gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten welke worden bepaald op een bedrag van 15% van de hoofdsom, dit met een minimum van € 500,00.

12.2  In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van afnemer zijn de verplichtingen van afnemer onmiddellijk opeisbaar.

12.3  Bij niet tijdige voldoening van de facturen van Industrial Styling is Industrial Styling bevoegd haar verplichtingen uit lopende overeenkomsten met afnemer op te schorten, alsmede is zij bevoegd zekerheid te verlangen voor de voldoening van enige verplichting van afnemer uit de met Industrial Styling gesloten overeenkomst. Deze zekerheid kan, naar keuze van Industrial Styling bestaan in de vorm van een bankgarantie, hypotheek of pandrecht, dan wel borgtocht.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht

13.0  De door Industrial Styling geleverde zaken blijven het eigendom van Industrial Styling totdat afnemer alle verplichtingen voortvloeiende uit alle met Industrial Styling gesloten overeenkomst is nagekomen, waaronder begrepen de tegenprestatie met betrekking tot de af te leveren zaken zelf, de tegenprestatie met betrekking tot de krachtens de koopovereenkomst door Industrial Styling verrichtte of nog te verrichten diensten, dan wel vorderingen van Industrial Styling op afnemer uit hoofde van het niet nakomen van de overeenkomst door afnemer.

13.1  Afnemer is verplicht de door Industrial Styling onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen op het eerste verzoek aan Industrial Styling af te geven.

13.2  Afnemer verleent Industrial Styling reeds nu voor alsdan onherroepelijk een machtiging om de terreinen van afnemer te betreden, ten einde de afgeleverde goederen terug te nemen, een en ander onverminderd de rechten van Industrial Styling op volledige schadeloosstelling.

13.3  Door Industrial Styling aan afnemer geleverde zaken, welke onder het eigendomsvoorbehoud van Industrial Styling vallen mogen slecht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Afnemer is niet bevoegd de zaken te verpanden, anders dan het hierna te noemen voorbehouden pandrecht, dan wel enig ander recht hier op te vestigen.

13.4  Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van afnemer bevinden, behoudt Industrial Styling zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW, zulks tot meerdere zekerheid van enige andere vordering welke Industrial Styling op afnemer mocht hebben.

13.5  Afnemer is eveneens gehouden medewerking te verlenen aan het vestigen van een pandrecht als voornoemd op de door Industrial Styling geleverde zaken welke door afnemer zijn bewerkt of verwerkt, waardoor het eigendomsvoorbehoud van Industrial Styling is komen te vervallen.

13.6  Afnemer is gehouden, op het eerste verzoek van Industrial Styling daartoe, zijn medewerking te verlenen aan alle noodzakelijke handelingen voor de vestiging van het voorbehouden pandrecht.

13.7  Indien derden enig recht op het door Industrial Styling onder haar eigen voorbehoud geleverde willen vestigen of doen gelden, is afnemer gehouden Industrial Styling zo snel als redelijke wijze verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.

13.8  Afnemer verplicht zich op het eerste verzoek van Industrial Styling daartoe, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal.

13.9  Afnemer verplicht zich er voort toe alle aanspraken van koper op verzekeraar met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Industrial Styling op de manier zoals voorgeschreven in artikel 3:239 BW.

Artikel 14: Garantie

14.0  Industrial Styling garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zulks gedurende een periode welke minimaal gelijk is aan de door de fabrikant/importeur vastgestelde garantievoorwaarden. Voor verkopen garandeert Industrial Styling de deugdelijke werking en geeft standaard op alle nieuwe producten een garantie van 1 jaar, gerekend vanaf de datum van aflevering. 

14.1  Geen enkele garantie wordt gegeven en service wordt dan slechts tegen betaling uitgevoerd bij:

  • Producten die zijn gelegd op/in mobiele middelen, zoals foodtrucks, aanhangers, fietscarry’s, loop- en duwwagens etc.
  • defecten en of storingen die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van nalatigheid, zulks uitsluitend ter beoordeling van Industrial Styling.
  • Indien een andere, niet door Industrial Styling erkende partij, de geleverde producten heeft gelegd en/of service heeft verleend aan de producten gedurende de garantieperiode.

14.2  Door Industrial Styling worden nimmer verregaande verplichtingen aanvaard, respectievelijk garanties verleend dan de verplichting tot het, naar keuze van Industrial Styling, vervangen dan wel crediteren, dan wel repareren van de door Industrial Styling geleverde producten waaraan enig gebrek kleeft.

14.3  Industrial Styling is nooit gehouden schade te vergoeden, indien goederen zijn geleverd onder fabrieks- of importeursgarantie. De afhandeling van een beroep op de garantie is in dat geval geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.

14.4  Afnemer vrijwaart Industrial Styling voor alle schade, welke voor Industrial Styling mocht ontstaan als het gevolg van vorderingen die derden in verband met de door Industrial Styling aan afnemer geleverde goederen mocht verkrijgen.

14.5  Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd.

14.7  Voor onterechte garantieclaims die resulteren in (1) een bezoek van een medewerker van Industrial Styling of (2) een omruiling van het product worden de door Industrial Styling gemaakte kosten in rekening van de opdrachtgever gebracht. Dit ter beoordeling van Industrial Styling

Artikel 15: Reclamaties

15.0  Afnemer dient de gekochte zaken direct bij en na aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd, of de geleverde zaken voor wat betreft kwantiteit en kleur overeenstemmen met het overeengekomen, of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de afnemer deze binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk/per e-mail aan Industrial Styling te melden. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en worden reclamaties niet meer in behandeling genomen. Gebruikte producten worden niet omgeruild. Omruiling kan dus alleen plaatsvinden in geval van melding binnen 5 werkdagen, ongebruikt en in de originele verpakking.

15.1  Tekortkomingen wegens manco, afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten om geldig te zijn door afnemer op de vrachtbrief zijn aangetekend.

15.2  Indien het een constatering betreft inzake verkeerd geleverde of verkeerd verpakte goederen, dan wel goederen die beschadigd zijn afgeleverd, dan dient afnemer zijn schriftelijke melding te doen met bewijsvoering in de vorm van fotomateriaal.

15.3  Voor afwijkingen, welke algemeen gebruikelijk zijn in de branche waaronder het betreffende artikel valt, of voor geringe technische of niet te vermijden afwijkingen, voor wat betreft de kwaliteit, kleur, afmetingen, volume, dikte, gewicht etc. kan Industrial Styling niet aansprakelijk worden gesteld.

15.4  Reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in oorspronkelijke staat verkeerd en de goederen ongebruikt en onbeschadigd zijn.

15.5  Indien goederen door de afnemer zijn gemonteerd, gelegd of verwerkt is reclamatie ongeacht op welke grond niet langer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend.

15.6  Ook indien de afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren goederen en of materialen bestaan.

15.7  Goederen en of materialen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens Industrial Styling worden geretourneerd.

15.8  In bepaalde gevallen, uitsluitend ter beoordeling van Industrial Styling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen, door Industrial Styling geleverde goederen worden retourgenomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 30 dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat, ongebruikt en in originele verpakking bevinden en de goederen op dat moment tot het voorraad assortiment van Industrial Styling en/of haar leveranciers behoren. In een dergelijk geval waarin Industrial Styling zich geheel onverplicht verbindt om goederen retour te nemen en te crediteren is zij bevoegd de afnemer eventueel en indien van toepassing te belasten met crediteringskosten, welke bestaan uit een nader te bepalen bedrag. Het retour zenden vanuit de afnemer naar het adres van Industrial Styling is voor rekening en verantwoording van afnemer.

Artikel 16: Bedenktijd en ontbinding

16.0  In het geval van een niet-zakelijke verkooptransactie (consumentenverkoop) heeft uitsluitend de particuliere afnemer-consument gedurende 7 dagen na ontvangst van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. In dat geval dient de particuliere afnemer-consument de goederen ongeopend en ongebruikt ten spoedigste en voor eigen rekening aan Industrial Styling retour te zenden. Industrial Styling zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na ontbinding het door de consument wederpartij aan haar betaalde bedrag terugstorten. Deze regeling is alleen van toepassing op standaard voorraad artikelen en niet op speciale bestelartikelen. Voorafgaande aan het aangaan (enkele en alleen bij een niet zakelijke verkooptransactie/consumentenverkoop) van de koopovereenkomst zal Industrial Styling duidelijk doorgeven of het in dat geval een standaardartikel of bestelartikel betreft.

Artikel 17: Overmacht

17.0  In geval van overmacht heeft Industrial Styling het recht te harer keuze en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of ten dele door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat Industrial Styling daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Industrial Styling is alleen dan tot schadevergoeding gehouden indien Industrial Styling in verband met een haar niet toe te rekenen tekortkoming enig voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. De schadevergoeding zal ten hoogste bedragen het bedrag van het door Industrial Styling genoten voordeel.

17.1  Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid waardoor de afnemer de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Industrial Styling kan verlangen.

17.2  Industrial Styling is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties welke bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

17.3  Indien de afnemer Industrial Styling daartoe schriftelijk aanmaant is Industrial Styling gehouden zich binnen 14 dagen ten aanzien van haar keuze als genoemd in artikel 17.0 uit te spreken.

Artikel 18: Gegevensbeheer

19.0  Indien u een bestelling plaatst bij Industrial Styling, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Industrial Styling Industrial Styling houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

19.1  Industrial Styling respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

19.2  Industrial Styling zal naar aanleiding van een verzoek van de afnemer zijn gegevens uit de database verwijderen, mits de afnemer heeft voldaan aan zijn (financiële) verplichtingen.

19.3  Indien en voor zover er voor de bestelprocedure door Industrial Styling inloggegevens zijn verstrekt draagt de afnemer zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

19.4  Het kan zijn dat u op de websites van www.industrialstyling.com hyperlinks naar andere websites van derden aantreft. Industrial Styling is niet verantwoordelijk voor:

  • de wijze waarop op deze andere sites wordt omgegaan met de privacy van bezoekers
  • de inhoud van deze sites van derden, noch voor het gebruik van cookies door deze derden

Artikel 20: Intellectuele eigendom en auteursrechten

20.0  Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Industrial Styling zich de rechten en bevoegdheden voor die Industrial Styling toekomen op grond van de Auteurswet.

20.1  Het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

20.2  De in het kader van de overeenkomst eventueel door Industrial Styling tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Industrial Styling, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

20.3  Alle door Industrial Styling eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van Industrial Styling worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 21: Copyright

21.1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit de websites van www.industrialstyling.com mag worden gekopieerd, dan wel opgeslagen worden in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of op enige andere wijze. Voor een legale afhandeling hiervan is schriftelijke toestemming vooraf benodigd van Industrial Styling

Artikel 22: Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

22.1 Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen afnemer en Industrial Styling zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Midden Brabant.

22.2 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

22.3 Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

22.4 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.